Regulamin Sklepu Internetowego Lifespan Biotechnology

Pobierz PDF:

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.lifespanbio.com,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem lifespanbio.com (zwany dalej: Sklep internetowy) Sklep internetowy Lifespan Biotechnology jest prowadzony przez Lifespan Biotechnology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, pod nr 0000855258, NIP: 8961596630, REGON: 386792810 , (zwaną dalej „Lifespan Biotechnology sp. z o. o.”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: adres pocztowy: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Ogrodowa 60/5; numer telefonu: tel.: +48 787 656 850; adres poczty elektronicznej: lifespanbiotechnology@lifespanbio.com

1.4. Reguamin sklepu internetowego Lifespan Biotechnology, umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.lifespanbio.com, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

2. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Sprzedawca – Sklep internetowy Lifespan Biotechnology jest prowadzony przez Lifespan Biotechnology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000855258, NIP: 8961596630, REGON: 386792810.

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.lifespanbio.com, przez Lifespan Biotechnology spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary – wszelkie towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym.

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344).

2.9. Klient/Kupujący – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje  lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem  drogi elektronicznej, w tym również Przedsiębiorca.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Lifespan Biotechnology jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Lifespan Biotechnology konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.3. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak również na urządzeniach mobilnych.

3.4. Strona Sklepu internetowego Lifespan Biotechnology posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.5. Właściciel Sklepu internetowego Lifespan Biotechnology może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, lub może ograniczyć mu dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.5.1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.5.2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetoweo naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

3.5.3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Lifespan Biotechnology sp. z.o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię Lifespan Biotechnology sp. z o. o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w przez internet.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.7.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania i urządzeń,

3.7.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.7.4. korzystania z hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Lifespan Biotechnology sp. z o. o.,

3.7.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie internetowym jedynie do użytku osobistego lub firmowego,

3.7.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej.

4. Warunki i proces zawierania umowy sprzedaży

4.1. Składać zamówienia w Sklepie internetowym Lifespan Biotechnology można po zarejestrowaniu się i zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu. Prośby o wpisanie w poczet klientów Sklepu internetowego Lifespan Biotechnology należy przesyłać drogą elektroniczną przez formularz znajdujący się w zakładce kontakty.

4.2. Składać zamówienia w sklepie internetowym Lifespan Biotechnology mogą wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą lub upoważnieni przedstawiciele firm, zwani dalej Przedsiębiorcą. Składać zamówienia w sklepie internetowym Lifespan Biotechnology nie mogą Konsumenci – osoby fizyczne i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

4.3. Składać zamówienia w Sklepie internetowym Lifespan Biotechnology można poprzez dodanie produktów do koszyka i wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.4. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych firmowych i osobowych: nazwy firmy, adresu firmowego,  imienia i nazwiska zamawiającego, firmowego adresu e-mail oraz firmowego numeru telefonu komórkowego.

4.5. Do momentu wciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

4.6. Aby wysłać zamówienie konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu internetowego i wciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lifespan Biotechnology sp. z o. o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.8. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres e-mail. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.9. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i przesłanie stosownej informacji i Faktury VAT na firmowy adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia, o  którym mowa w §4 pkt. 4.4.

4.10. Składanie zamówień w Sklepie internetowym Lifespan Biotechnology jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.11. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

5. Ceny, sposób płatności i termin płatności

5.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

5.2. Ceny oferowanych przez Sklep internetowy towarów zawierają rabaty klientów.

5.3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Lifespan Biotechnology, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5.4. W sklepie Lifespan Biotechnology klient może zapłacić za towar: przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych: płatność szybkim przelewem, płatność kartą, płatność BLIKIEM.

5.5. Po złożeniu zamówienia i wybraniu sposobu zrealizowania płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) fakturę z numerem rachunku bankowego, na który należy przelać wymaganą kwotę.

5.6. Od razu po zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Lifespan Biotechnology zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.7. Sklep internetowy Lifespan Biotechnology umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: PayNow, Google Pay, Apple Pay.

5.8. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku indywidualnych ustaleń termin płatności może być inny.

5.9. Sklep Lifespan Biotechnology nie będzie realizował zamówień, w przypadku opóźnień w płatnościach. 

6. Realizacja zamówień i dostawa towarów

6.1. Zamówienia złożone do godziny 10:00 są wysyłane w ten sam dzień roboczy, zamówienia złożone po godzinie 10 są wysyłane następnego dnia roboczego.

6.2. Zamówienia złożone do godziny 12:00 z opcją transportu własnego Sprzedawcy lub Klienta są gotowe do wydania lub dostarczane następnego dnia roboczego.

6.3. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele wysyłki nie są realizowane.

6.4. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Polski.

6.5. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.6. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego Lifespan Biotechnology i wynosi 72 godziny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.7. Dostawa zamówionych Towarów odbywa transportem własnym Klienta lub Sprzedawcy, lub się za pośrednictwem: DHL Parcel, UPS, GLS, Kurier InPost, Kurier DPD, Paczka w RUCHu, Poczta Polska, GEIS, InPost Paczkomaty

6.8. Za odbiór zamówionych Towarów w magazynie Lifespan Biotechnology sp. z o. o. przez Klienta nie jest naliczana opłata.

6.9. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.10. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.11. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

6.12. Podczas wysyłki od momentu przekazania zamówionych Towarów firmie kurierskiej  do chwili przyjęcia towaru przez Klienta odpowiedzialność za towar spoczywa na Sprzedającym. Jeżeli Kupujący zapewnia transport towarów we własnym zakresie jest odpowiedzialny za przekazany Towar od momentu przekazania Towaru osobie odbierającej lub firmie kurierskiej.

7. Reklamacje

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

7.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.

7.3. Reklamacje odnośnie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po spisaniu przez Klienta protokołu szkody, w obecności kuriera w momencie odbioru przesyłki.

7.4. Sporządzony protokół należy przesłać drogą elektroniczną do Sklepu internetowego, nie późnij niż do trzech dni roboczych od odebrania przesyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lifespanbiotechnology@lifespanbio.com.

8. Zasady publikowania opinii

8.1. Każdy Kupujący/Klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana w języku polskim lub angielskim z zachowaniem zasad poprawniej pisowni.

8.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

8.3. Kupujący/Klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi  umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Lifespan Biotechnology.

8.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

9. Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Lifespan Biotechnology, dostępnej na stronie www.lifespanbio.com.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w Niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w  odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni od daty ich zamieszczenia i opublikowania.

10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Lifespan Biotechnology zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.

10.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.lifespanbio.com.

10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2023.